Presentations

Mentimeterfråga

Videoinspelning:

Agenda 2030

Detta event bidrar främst till de globala hållbarhetsmålen:

  • 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • 13 – Begränsa klimatförändringarna

De globala hållbarhetsmålen

2020-09-22: Så påverkas ditt företag av EU:s taxonomi för gröna investeringar

EU:s nya taxonomi, är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara eller ej. Syftet är att säkerställa att finanssektorn får gemensamma riktlinjer för vilka investeringar som ska få kallas gröna. Som företag kan man räkna med att få allt fler frågor från investerare kring detta.

Den EU-gemensamma taxonomin för miljömässigt hållbara investeringar är en av åtgärderna i EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt som kommissionen antog år 2018. Taxonomin ger möjlighet att identifiera och jämföra investeringar som är nödvändiga för att nå en hållbar ekonomi.

Tanken är att den ska ligga till grund för framtida standarder och märkning av hållbara finansiella produkter. Taxonomin utgör därför grundpelaren för flera andra av åtgärderna i handlingsplanen. Taxonomin spelar också en central roll för EU-kommissionens nya ”Green Deal”. (Källa: Finansdepartementet)

Investerare har krav på sig att från och med årsrapporten för 2020 redovisa hur stor andel av investeringarna som är gröna och för att kunna svara på det behöver de samla in information från bolagen. Som bolag kan man därför räkna med att få fler och fler frågor kring taxonomin från investerare under sommaren och hösten 2020. Företagen har i sin tur krav att rapportera kring taxonomin i sina årsredovisningar för 2021.

För att räta ut frågetecknen kring EU-taxonomin och vad den innebär för näringslivet har vi bjudit in följande talare:

  • Malin Lindfors Speace och Andreas Filipsson, Hållbarhetsrådgivare på Ethos International. Malin och Andreas kommer att berätta vad EU-taxonomin är, hur den fungerar och vad den innebär för företag.
  • Louis Landeman, Chef Kreditanalys på Danske Bank. Louis kommer att berätta om taxonomin ur ett investerarperspektiv och hur taxonomin påverkar näringslivet.
  • Fredrik Ljungdahl, ESG-controller på Wihlborgs Fastigheter. Fredrik kommer att berätta hur Wihlborgs som företag förhåller sig till taxonomin och hur de arbetar i praktiken.

Upplägg:

  • Inledning av NMC:s generalsekreterare
  • Talarpresentationer
  • Panelsamtal och frågor från åhörarna
  • Diskussioner i mindre grupper för de åhörare som vill dela erfarenheter och diskutera taxonomin med andra NMC-medlemmar (detta moment sker sista halvtimmen och är frivilligt)

Detta webinarium är en uppföljning till ESG-webinariet vi hade i maj. Inspelningen av det webinariet kan du se på NMC Arkiv.

Varmt välkommen önskar,

Lovisa Lönegren, generalsekreterare för NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv