Nätverket för Hållbart Näringslivs etiska kod

En av hörnstenarna i Nätverket för Hållbart Näringslivs verksamhet är erfarenhetsutbyte. Det är därför av stor vikt att företrädare för medlemsföretagen vid föreningens möten öppet kan föra en dialog utan att informationen sprids eller används på ett otillbörligt sätt. Det är också viktigt att företrädare för medlemsföretagen inte utnyttjar mötena för att på ett störande vis marknadsföra och sälja det egna företagets produkter och tjänster. Detta kan hindra uppfyllandet av föreningens syfte. Med störande och otillbörligt avses på ett sådant sätt att någon företrädare för medlemsföretag känt sig störd och framför klagomål härom till styrelsen, samt att styrelsen bedömer att detta agerande skadar föreningens intressen.

Den etiska koden gäller vid deltagande i Nätverket för Hållbart Näringslivs verksamhet. Medlem som bryter mot koden kan uteslutas ur föreningen enligt §4 i föreningens stadgar. Uteslutning gäller i 12 månader, varefter ärendet tas upp till ny prövning.

  • Företrädare för medlemsföretag skall inte på ett störande* vis bedriva säljverksamhet eller marknadsföring i samband med föreningens aktiviteter.
  • Företrädare för medlemsföretag skall inte på ett otillbörligt sätt sprida eller utnyttja information som delgivits honom eller henne på av föreningen ordnade möten.
  • Företrädare för medlemsföretag skall inte uttala sig i Nätverket för Hållbart Näringslivs namn utan styrelsens medgivande

*Med störande och otillbörligt avses på ett sådant sätt att någon företrädare för medlemsföretag känt sig störd och framför klagomål härom till styrelsen, samt att styrelsen bedömer att detta agerande skadar föreningens intressen.