Stadgar för ideella föreningen Nätverket för Hållbart Näringsliv

23 april 2019

§ 1 Status och firma

Nätverket för Hållbart Näringsliv är en ideell förening och dess firma är Nätverket för Hållbart Näringsliv.

§ 2 Verksamhet

Nätverket för Hållbart Näringsliv har som vision ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart näringsliv – nationellt och globalt.

Nätverket för Hållbart Näringslivs ändamål är att stödja sina medlemsorganisationer i deras verksamhet och utveckling så att de bidrar till att visionen förverkligas.

Nätverket för Hållbart Näringsliv erbjuder personer som leder eller deltar aktivt i hållbarhetsarbete inom företag och organisationer:

  • Ett forum för utbyte av kunskaper, erfarenheter och idéer kring ett framgångsrikt, integrerat och proaktivt hållbarhetsarbete
  • Gemensam bevakning av aktuella och framtida hållbarhetsfrågor
  • Möjligheter till dialog och debatt med representanter för näringsliv, politik, myndigheter, akademi och civilsamhälle

Verksamheten består främst av olika former av möten och sammankomster.

§ 3 Ekonomisk målsättning

Föreningen har inget eget ekonomiskt vinstsyfte.

§ 4 Medlemskap

Föreningsmedlem antas av föreningens styrelse. Som medlemmar i föreningen kan anslutas företag samt organisationer.

Föreningsavgift utgår för kalenderår med av föreningsstämma fastställt belopp. Föreningsavgiften skall erläggas senast den 28 februari varje år.

Varje medlem har vid föreningsstämma en röst. Genom fullmakt skall medlem kunna rösta för ytterligare högst två medlemmar.

Föreningsstämman får anta etiska regler att, utöver stadgarna, gälla för förhållandet mellan föreningen och medlemmarna.

Styrelsen äger beslut om uteslutning av medlem som åsidosatt sina förpliktelser mot föreningen eller brutit mot föreningens stadgar eller mot meddelade etiska regler.

Innan uteslutning sker skall medlemmen ges tillfälle att lämna en förklaring. Styrelsen har möjlighet att, efter inhämtande av sådan förklaring, istället för uteslutning meddela skriftlig varning till medlemmen. Vid upprepade förseelser har styrelsen rätt att utesluta medlem utan att denne ges tillfälle till förklaring eller att varning utfärdas.

Beslut om uteslutning skall träda i kraft omedelbart. Uteslutning medför inte att den uteslutne medlemmen har rätt till återbetalning av innevarande års avgift.

§ 5 Föreningens styrelse

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm och bestå av högst fjorton och lägst sex ledamöter valda för en tid av ett eller två år, med växelvis avgång.

Styrelseledamöter samt styrelsens ordförande utses av föreningsmedlemmarna vid ordinarie föreningsstämma. Endast personer som är verksamma inom en medlemsorganisation kan väljas in i styrelsen. Ledamot får sitta i styrelsen i tre mandatperioder, det vill säga högst 6 år. Ledamot som utses till styrelsens ordförande kan, för att åstadkomma kontinuitet i styrelsens arbete, utöver dessa 6 år arbeta i styrelsen i ytterligare 1 + 1 år, där de sista 2 åren rör rollen som ordförande.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande(n). Styrelsen utser även föreningens generalsekreterare som har i uppgift att sköta föreningens sekretariat och kansli. Denna person fungerar också som styrelsens sekreterare men är inte en ledamot i styrelsen.

§ 6 Styrelsens uppgifter

Styrelsen skall tillse att på alla sätt främja föreningens ändamål till medlemmarnas bästa.

Det skall särskilt åligga styrelsen;

att  övervaka att verksamheten bedrivs i överensstämmelse med stadgar och andra i vederbörlig ordning tillkomna föreskrifter och beslut,

att  årligen avge verksamhetsberättelse gällande föregående kalenderår samt senast fyra veckor före föreningsstämman till revisorerna av­lämna de avslutade räkenskaperna jämte styrelsens protokoll och verksamhets­berättelsen.

Styrelsen, som sammanträder på kallelse av ordföranden, är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal av­gör ordförandens röst.

§ 7 Valnämnd

Föreningen skall ha en valnämnd bestående av tre till fyra ledamöter som utses vid ordinarie föreningsstämma.

Valnämndens uppgift skall vara att till nästkommande ordinarie föreningsstämma framlägga förslag till val av styrelseledamöter.

Valnämnden ska även framlägga förslag på verksamhetsrevisor och revisor att väljas för en tid av ett år. Verksamhetsrevisor får väljas fyra på varandra följande mandatperioder. Verksamhetsrevisorn ska vara oberoende och inte delta i styrelsens arbete. Revisorn ska vara auktoriserad revisor.

Förslag från medlemmarna till valnämnden ska inkomma senas vid utgången av januari månad.

§ 8 Förvaltning av föreningens medel

Föreningens medel skall förvaltas så att avkastningen förslår till att stödja föreningens aktiviteter.

 § 9 Räkenskaper

Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

Föreningens räkenskaper och medelsredovisning sköts av den som styrelsen beslutar och revision sker genom en av ordinarie föreningsstämma utsedd revisor. Revisorn skall avlämna revisionsberättelse senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.

Styrelsens förvaltning av föreningens angelägenheter skall årligen granskas av en av föreningsstämman utsedd verksamhetsrevisor. Verksamhetsrevisorns ska lämna en rapport på ordinarie föreningsstämma.

 § 10 Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls en gång årligen före maj månads utgång.

Följande ärenden skall därvid behandlas:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Val av sekreterare vid stämman

4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Fastställande av dagordning

6. Justering av röstlängden

7. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet

8.a Föredragning av verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen

8.b Verksamhetsrevisorns rapport

9. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid redovisningen omfattar

11. Information om budget och arbetsprogram

12. Fastställande av föreningsavgift

13. Val av styrelse

14. Val av styrelsens ordförande

15. Val av revisor

16. Val av verksamhetsrevisor

17. Tillsättande av valnämnd

18. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman

19. Mötets avslutande

Fråga, som föreningsmedlem önskar upptagen till behandling vid ordinarie före­ningsstämma, skall skriftligen anmälas till styrelsen senast sex veckor före ordina­rie föreningsstämma.

§ 11 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma kan hållas om styrelsen finner detta påkallat eller om minst en fjärdedel av föreningsmedlemmarna så begär.

§ 12 Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligen eller per e-post och vara varje föreningsmedlem tillhanda senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två veckor före extra föreningsstämma. I kallelsen skall anges de ärenden som skall behandlas på stämman. Inga ärenden utöver dessa behandlas vid föreningsstämman.

§ 13 Stadgeändring

För stadgeändring fordras beslut av ordinarie föreningsstämma, vars beslut skall biträdas av minst två tredjedelar av närvarande föreningsmedlemmar.

§ 14 Föreningsmedlems uppsägning

Föreningsmedlem äger uppsäga sitt medlemskap till upphörande vid ett verksam­hetsårs utgång genom att senast före utgången av verksamhetsåret ha uppsagt medlemskapet. Sådan uppsägning skall skriftligen eller per e-post tillställas föreningens sekretariat. Fram till dess medlemskapet har upphört är föreningsmedlem skyldig att betala föreningsavgift.

§ 15 Föreningens upplösning

Förslag om föreningens upplösning kan väckas endast vid ordinarie förenings­stämma. Beslut om föreningens upplösning skall fattas vid två på varandra följande ordinarie föreningsstämmor. Vid den andra av dessa föreningsstämmor skall minst hälften av medlemmarna vara företrädda och beslutet om upplösning fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.Vid föreningens upplösning skall föreningens medel, som icke enligt styrelsens bedömande erfordras för uppfyllande av andra förpliktelser, överlämnas till medlemmarna.