Agenda 2030

Detta rundabordsmöte kopplar till alla globala hållbarhetsmål.

De globala hållbarhetsmålen

2020-04-28: Barnkonventionen har blivit lag – Vad innebär det för ditt företag?

Inbjudan som gick ut

Rädda Barnen och NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv bjuder in till en eftermiddag där vi diskuterar hur införandet av Barnkonventionen i svensk lag påverkar svenskt näringsliv och vad svenska företag kan göra för att uppfylla kraven i den nya lagstiftningen.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Att värna barns rättig­heter som företagare är att investera i en väl­utbildad och frisk be­folk­ning, där dagens barn också är fram­tidens ledare, med­arbetare och konsumenter.

Genom att bland annat använda sig av Barnrätts­principerna för företag (Children’s Rights and Business Principles), vilket är ett inter­nationellt ram­verk som hjälper före­tag att förstå och ta ansvar för sin på­verkan på barn, kan företagen säkerställa att de arbetar aktivt för att följa den nya lagen.

Några av de frågeställningar som kommer att beaktas under seminariet är:

  • Vad står i barnkonventionen? Vad säger den och vad innebär det för företagen att den nu är lag?
  • Vilka affärsmässiga parametrar är kopplade till att jobba med barnperspektivet?
  • Hur kan man arbeta med Barnrättsprinciperna för företag?

Talare

Malin Dahlberg Markstedt, Manager Child Rights and Business Department, Rädda Barnen

Malin är jurist i botten och manager för Rädda Barnens konsultbolag: Child Rights and Business och specialist på social hållbarhet kopplat till barnets bästa och den globala hållbarhetsagendan. Hon har arbetat med barns rättigheter i olika befattningar och roller under de senaste 20 åren.

Malin har ett långt förflutet både från myndigheter som Regeringskansliet, Barnombudsmannens stab och offentlig förvaltning (Socialroteln vid Stockholms stad, barnrättsexpert i den statliga LSS-kommittén och Finansroteln vid Stockholms Läns Landsting) samt barnrättsorganisationer där Malin bland annat har varit Generalsekreterare för Global Child Forum och ledamot av World Childhood Foundations Advisory Board. Malin är vidare arbetande ordförande för den svenska delegation inom ISO för utveckling av en ny global ISO-standard rörande visselblåsning och sitter i IKEAs globala advisory board rörande barns rättigheter.

Intervju:

Anna Augustson, Hållbarhetschef, Telia Sverige