Laddar Evenemang
Detta evenemang har redan ägt rum.
Årsmötet är ett viktigt tillfälle för dig som medlem att vara med och påverka för en hållbar framtid.

Nätverket för Hållbart Näringslivs årsmöte

Årsmötet behandlar:

– genomgång av årsbokslut och verksamhetsberättelse 2022

– behandling av motioner från medlemmar

– val av styrelse

Kallelse årsmöte och motioner

Kallelsen till årsmötet skickas ut via mejl till medlemmar enligt föreningens stadgar:

”§ 12 Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligen eller per e-post och vara varje föreningsmedlem tillhanda senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma och senast två veckor före extra föreningsstämma. I kallelsen skall anges de ärenden som skall behandlas på stämman. Inga ärenden utöver dessa behandlas vid föreningsstämman.”

Motioner

Så här står det om motioner i föreningens stadgar:

”Fråga, som föreningsmedlem önskar upptagen till behandling vid ordinarie före­ningsstämma, skall skriftligen anmälas till styrelsen senast sex veckor före ordina­rie föreningsstämma.”

Medlemmar kan komma in med motioner till: info@nmc.a.se

Föreningens stadgar

Mer om föreningens stadgar hittar du på Nätverket för hållbart näringslivs webbplats:

Håll dig också uppdaterad via Nätverket för Hållbart Näringsliv på LinkedIn:

Nätverket för Hållbart Näringsliv reserverar sig för ev. ändringar.

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Val av sekreterare vid stämman

4. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Fastställande av dagordning

6. Justering av röstlängden

7. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet

8. a.Föredragning av verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen

b. Verksamhetsrevisorns rapport

9. Fråga om fastställande av resultat-och balansräkning

10 .Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid redovisningen omfattar

11. Information om budget och arbetsprogram

12. Fastställande av föreningsavgift

13. Val av styrelse

14. Val av styrelsens ordförande

15. Val av revisor

16. Val av verksamhetsrevisor

17. (Tillsättande av valnämnd)

18. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman

19. Godkännande av styrelsens uppdaterade arbetsordning

20. Mötets avslutande

Agenda 2030

Detta event bidrar till de globala hållbarhetsmålen.

Övrig information

Anmälningar: Anmäld dig gärna snarast här via Eventbrite.

Rösta på årsmötet: För att rösta på årsmötet använder vi ett digitalt system som heter Percap, det innebär bl a att vi använder personnr för att rösta.

Deltagare: Årsmötet är endast öppet för medlemmar.

Bli medlem i Nätverket för Hållbart Näringsliv – Läs mer här!

Avbokning: Anmäl förhinder eller att du inte närvarar via info@nmc.a.se.

Webbsändning: Länken till webbsändning skickas ut senast fredag 21 april på eftermiddagen.

Kontakt: Mejla till info@nmc.a.se.