Agenda 2030

Detta event bidrar till mål 13 och till helheten av de globala hållbarhetsmålen.

De globala hållbarhetsmålen

Klimatagendan – Sveriges väg till nettonollutsläpp

Hur ska Sverige lyckas nå netto-noll territoriella utsläpp till 2045? Vad behöver göras för att ställa om? Vad är det viktigaste som företag kan göra?

Klimatomställningen är en av vår tids största globala utmaningar. Sveriges mål om noll nettoutsläpp senast år 2045 är ett världsledande bidrag. Många analyser har visat på olika delar av vägen framåt, bland annat myndighetsscenarier för vägtransporter eller elsystemet, klimatplaner för enskilda städer, och färdplaner för industribranscher inom Fossilfritt Sverige.

Rapporten Klimatagenda för Sverige gör en ansats till en sammanhållen, kvantitativ bild som visar hur ekonomin som helhet ställer om för att nå målet till 2045, inom de ramar som finns. Slutsatsen är att Sve­rige kan nå de territoriella klimatmålen och samtidigt göra stor global klimatnytta genom att industrin förser resten av världen med varor med allt lägre klimatavtryck.

Studien presenterar ett sammanhållet scenario för hur Sverige kan nå nettonoll territoriella utsläpp till 2045. Det bygger vidare på befintliga scenarier från myndigheter, klimatplaner för enskilda städer, branschspecifika färdplaner inom ramen för Fossilfritt Sverige, forskningsstudier och samtal med fler än 30 svenska företag.

Talare

På Rundabordssamtalet i Stockholm presenterade Tove Ahlström, VD på Tankesmedjan Global Utmaning  rapporten och spann vidare in i olika framtidsscenarier.

Tove Ahlström är VD för Global Utmaning sedan augusti 2018. Hon är utbildad civilingenjör vid Linköpings tekniska högskola och har erfarenhet från att arbeta inom små och stora företag och offentlig förvaltning. Hon har bland annat varit hållbarhetschef på Apotea och blev 2017 finalist i Sveriges bästa hållbarhetschef. 2021 utsågs hon till 6:e hållbarhets mäktigaste i Sverige. Tove är även ansluten till Al Gores Climate Reality Project.

Global Utmaning är Sveriges ledande oberoende tankesmedja. Genom tvärsektoriell forskning, faktabaserat underlag och dialog bidrar vi med långsiktiga lösningar och konkreta policyförslag som accelererar den hållbara utvecklingen ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Global Utmaning driver initiativet Klimatagendan som tar ett helhetsgrepp kring de territoriella utsläppen i Sverige för att hitta en väg till nettonollutsläpp till 2045.