Agenda 2030

Detta webinarium belyser främst mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald.

De globala hållbarhetsmålen

Presentationer:

Handelsbanken

WWF

Ecogain

2021-05-20: Hjälpa eller stjälpa? Näringslivets roll för den biologiska mångfalden

Webinarium om hur företag kan arbeta strukturerat för att ta hänsyn till biodiversitet i affärsmodeller, investeringar och lånefinansiering.

Under webinariet presenterades exempel och lärdomar från olika företag och hur de arbetar strategiskt för att bevara den biologiska mångfalden. Deltagarna gavs möjlighet att diskutera sina specifika frågeställningar med övriga deltagare och talare.

Om talarna

Erika Sundell, Ansvarig för Näringsliv & Finans på WWF

Kärnan i WWFs arbete är att skydda den biologiska mångfalden och verka för att naturresurser används på ett uthålligt sätt. Erika leder WWF:s avdelning för Näringsliv & Finans, som arbetar för att öka medvetenheten i näringslivet om det akuta läget i naturen på grund av de snabba förlusterna av biologisk mångfald, att öka förståelsen för hur man som företag bidrar till detta och kan ställa om till minskad negativ påverkan och ökat positivt bidrag. Erika kommer att prata om varför biologisk mångfald är viktigt för näringslivet och ekonomin, vad som behöver prioriteras och hur man kan gå tillväga för att arbeta holistiskt med frågan.

Tove Hägglund, Affärsområdeschef på Ecogain

Tove leder nätverket Business@Biodiversity Sweden som syftar till att medlemsföretagen ska stöttas i sitt arbeta att integrera biodiversitet i sina affärsmodeller. Hon kommer ge exempel kring hur man kan arbeta med detta samt berätta om flera av Ecogains strategiska initiativ som CLImb och Biodiversitetsindex. CLImb syftar till att skapa en mätbarhetsmetod för biologisk mångfald vid förändrad markanvändning, och Ecogains Biodiversitetsindex är en ranking av bolag utifrån deras hållbarhetsarbete.

Josefin Johansson, Hållbarhetsanalytiker på Handelsbanken aktieanalys och Catharina Belfrage Sahlstrand, Hållbarhetschef på Handelsbanken

Handelsbanken har nyligen släppt en rapport om biologisk mångfald till bankens institutionella investerarkunder som en introduktion till ämnet och varför det bör beaktas i investeringsbeslut. Catharina Belfrage Sahlstrand och Josefin Johansson på Handelsbanken kommer berätta mer om hur biologisk mångfald och finansiering hör ihop, både för aktieinvesteringar och lånefinansiering, samt hur de förutspår att frågor kring biologisk mångfald kan komma att påverka bolags finansieringsmöjligheter i framtiden.