2020-11-03: Rundabordssamtal om EU-taxonomin och kommande redovisningskrav

Vid detta rundabordssamtal får du möjlighet att lära dig mer om EU-taxonomin och dela tankar kring hur näringslivet kommer igång med de nya redovisningskraven. Ta även chansen att lyfta synpunkter och frågor till Åsa Knudsen Sterte som sitter med i kommissionens expertgrupp för medlemsstater för EUs taxonomi.

EU:s nya taxonomi är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara eller inte. Syftet är att säkerställa att finanssektorn får gemensamma riktlinjer för vilka investeringar som ska få kallas gröna och därmed ge möjlighet för jämförelser av dessa.

Investerare har krav på sig att från och med årsrapporten för 2020 redovisa hur stor andel av investeringarna som är klimatmässigt hållbara och för att kunna svara på det behöver de samla in information från bolagen. Året efter kommer det krävas rapportering för ytterligare fyra miljömål. Som bolag kan man därför räkna med att få fler och fler frågor kring taxonomin från investerare under sommaren och hösten 2020. Större företag har i sin tur krav att rapportera kring taxonomin i sina årsredovisningar för 2021.

Webinaret kommer inledas av:

Åsa Knudsen Sterte , kansliråd på Finansdepartementets Finansmarknadsavdelning

Åsa ansvarar för att integrera hållbarhet i de finansiella regelverken. Åsa har förhandlat EU:s nya lagförslag om en grön taxonomi, hållbarhetsrelaterade upplysningskrav och referensvärden för klimatomställning och är med i kommissionens expertgrupp för medlemsstater som ska bevaka taxonomins ändamålsenlighet. Åsa ledde också regeringens arbete inför emissionen av den första svenska gröna statsobligationen som Riksgälden gav ut den 1 september i år.

Välkommen att diskutera frågor som vad den nya EU-taxonomin innebär för företags hållbarhetsredovisning, om Disclosure-förordningen påverkar ditt företag och vilka utmaningar och möjligheter de nya kraven för med sig.

Ta även chansen att framföra frågor och synpunkter som Åsa kan ta med till kommissionens expertgrupp för medlemsstater.

Genom NMC:s rundabordssamtal vill vi skapa ett forum för förtroliga samtal där ni som medlemmar ges möjlighet att diskutera och dela tankar och erfarenheter över branschgränserna. Alla deltagare förväntas delta aktivt och bidra till samtalet. Beroende på antalet anmälda personer kommer vi vid behov att dela in samtliga deltagare i mindre samtalsgrupper så att alla ges möjlighet att diskutera.

Detta rundabordssamtal är en uppföljning av ESG-webinariet som hölls i våras samt taxonomi-webinariet som hölls i september.

Varmt välkommen önskar

Lovisa Lönegren, Generalsekreterare, NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv