Agenda 2030

Detta rundabordsmöte kopplar till alla globala hållbarhetsmål.

De globala hållbarhetsmålen

2020-03-24: Lösningar på hållbarhetschefens vardagsutmaningar

Inbjudan som gick ut

Välkommen till detta rundabordssamtal via Microsoft Teams!

Hur får man ledningen att prioritera hållbarhet och avsätta tillräckliga resuser? Hur överbryggar man interna hinder och skapar samsyn och intresse för hållbarhetsfrågor bland chefer och medarbetare? Välkommen till detta rundabordsmöte för att diskutera lösningar gällande hållbarhetschefens vardagsutmaningar!

Inför årsskiftet ombads NMC:s hållbarhetspanel att svara på en enkät om sina största utmaningar gällande att driva igenom de förändringar som krävs för att deras respektive organisationer ska bidra till Agenda 2030 och Parisavtalet. Panelen består av drygt 70 hållbarhetschefer och personer med motsvarande befattningar från olika branscher i Sverige. De återkommande utmaningar som nämndes handlade om:

  • Låg prioritet från ledningen på grund av bristande insikt om de akuta behoven
  • Brist på resurser, till exempel i form av tid och mandat
  • Målkonflikter mellan kortsiktigt ekonomisk tillväxt och långsiktiga hållbarhetsmål

På NMC anser vi att ett tydligt och engagerat ledarskap är en nyckelfaktor till ett hållbart näringsliv. Ledningens engagemang är avgörande för hur framgångsrikt företagets hållbarhetsarbete är. För att få tips på hur man konkret kan göra för att få med sig ledningen och hela organisationen i hållbarhetsarbetet har vi bjudit in följande talare:

Scarlett Roa, tidigare hållbarhetschef på Svenska Spel

Under drygt ett år var Scarlett hållbarhetschef på Svenska Spel och lyckades på kort tid skapa ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Som inledning till rundabordsmötet kommer Scarlett att dela sina bästa tips och berätta om hur hon nådde ledningsgruppen och byggde upp ett engagemang för hållbarhetsfrågor bland medarbetarna.

Scarlett har över 14 års näringslivserfarenhet och har förutom hållbarhet arbetat med innovation, digitalisering samt juridisk och finansiell rådgivning. Hon har en bakgrund som vice vd på digitalbyrån Authority, hållbarhetsansvarig på Almi Företagspartner och som jurist på en antidiskrimineringsbyrå. I botten har hon bland annat en Master of Laws i internationell investeringsrätt, en Magister i strategisk kommunikation och en Fil.kand. i rättsvetenskap. Scarlett är styrelseledamot i CSR Sweden och sitter även med i Vinnovas expertbedömargrupp och bedömer innovationsprojekt utifrån målen i Agenda 2030.

Kom och dela dina erfarenheter och inspireras av andra hållbarhetschefer!

Detta rundabordssamtal syftar till att skapa ett inbjudande och inspirerande samtal där du som deltagare ges möjligheten att diskutera och dela dina erfarenheter med Scarlett och övriga deltagare.

Hur har andra hållbarhetschefer hanterat sina vardagsutmaningar? Kom och inspirera och inspireras av andra! Dela med dig av dina konkreta tips för att engagera ledningsgruppen, få igenom ett beslut eller få upp hållbarhetsfrågan högre på den interna agendan. Berätta om dina framgångsfaktorer – stora som små!

Målgrupp för rundabordsmötet

Rundabordsmötet vänder sig till dig som är hållbarhetschef eller har en motsvarande befattning med det övergripande ansvaret att driva hållbarhetsfrågorna internt i hela eller i en del av organisationen.