Agenda 2030

Som integrerade och odelbara mål berörs samtliga Agenda 2030-mål under detta seminarium men främst ligger fokus på:

  • 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • 12 – Hållbar konsumtion och produktion

De globala hållbarhetsmålen

2020-03-03: Hållbar tillväxt – är det möjligt?

Inbjudan som gick ut

Vad säger forskningen om sambandet mellan ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling? Och hur ser affärsmodellerna för det ut? Är det möjligt att åstadkomma en hållbar tillväxt? Välkommen till ett kunskapshöjande seminarium och mingel med NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv och samverkansforumet Agenda 2030 i Väst!

I FN:s globala hållbarhetsmål nummer åtta står: ”Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället”. I det arbetet spelar företagen en central roll, men det står också klart att näringslivet behöver ställa om samtidigt som affärerna måste gå ihop.

För att berätta om den senaste forskningen, erfarenhet från tillämpad forskning och utveckling av affärsmodeller medverkar följande personer:

  • Johan Holmén, Chalmers. Johan forskar om hållbar omställning. Johan har publicerat artiklar om ledarskap och metoder för strategisk hållbar utveckling och kommer utifrån ett organisations- och verksamhetsperspektiv ge sin syn på vad långsiktig global hållbarhet ställer för krav på tillväxt och affärsmodeller, och hur man strategiskt kan ställa om med stöd i bland annat backcasting.
  • Anna Karin Jönbrink, AFRY. Anna Karin har arbetat i över 20 år med ekodesign och miljöanpassad produktutveckling, på senare år med fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi. Anna Karin arbetar idag som sektionschef inom miljö och hållbarhet på AFRY (fd ÅF) och har ett förflutet som gruppchef inom RISE där hon lett forskningsprojekt inom cirkulär ekonomi. Hon var också med och utformade Ekodesigndirektivet och anlitas ofta som kursledare, föreläsare och expert i media. Anna Anna Karin kommer att berätta om hennes erfarenheter av att utveckla cirkulära affärsmodeller, vilka utmaningar man ser och vilka möjligheter man skapar.
  • Lina K Wiles, hållbarhetschef Berendsen. Lina K Wiles har en bakgrund som bland annat forskare och konsult inom miljö- och hållbarhetsområdet. I december 2018 blev hon hållbarhetschef på textilserviceföretaget Berendsen som har arbetat utifrån en cirkulär affärsmodell i 70 år. Nu har de påbörjat en resa med ambitiösa klimatmål och vidareutveckling av sitt kretsloppstänkande för att minska både resursanvändning och textilernas miljöbelastning. Lina kommer att berätta om Berendsens strategi och cirkulära flöden som en affärskritisk faktor för lönsamhet och hållbarhet.

Varmt välkommen till ett kunskapshöjande seminarium med erfarenhetsutbyte och mingel!

Mötet samarrangeras mellan Nätverket för hållbart näringsliv (NMC)och Agenda 2030 i Väst– ett västsvenskt nätverk som sammanför näringsliv, akademi, offentlig- samt idéburen sektor i Västsverige för att stimulera samverkan och innovationer kring hållbar utveckling och de Globala målen.

Målgrupp: Seminariet vänder sig främst till dig som är företagsledare, miljö- eller hållbarhetschef eller motsvarande inom näringsliv eller offentlig sektor samt till forskare och övriga intresserade av ämnet.

Webbsändning: Detta event webbsändes ej.