Agenda 2030

Detta seminarium belyser främst följande globala hållbarhetsmål:

 • 10 – Minskad ojämlikhet

De globala hållbarhetsmålen

2020-02-17: Mångfald för ökad lönsamhet och innovation – hur gör man?

Inbjudan som gick ut

Grupper bestående av människor med olika bakgrund är mer innovativa och kreativa förutsatt att de har rätt ledarskap och förutsättningar. Dessutom är det bevisat att arbetsmiljön påverkas positivt av ökad mångfald bland personalen.

Ett medvetet mångfaldsarbete ökar även organisationens trovärdighet i relation till dess kunder, användare och omvärlden i stort. Medarbetare med varierade erfarenheter och bakgrund genererar kunskap och perspektiv som hjälper till att förstå målgruppernas olika behov. Det gör att organisationen kan utveckla bättre tjänster, produkter och service och därmed öka lönsamheten. (Källa: Ledarna)

Med mångfald menas ofta olikheter när det gäller kön, social tillhörighet, etnisk och kulturell bakgrund, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. Mångfald i arbetslivet handlar främst om att utnyttja många olika erfarenheter och kunskaper på arbetsmarknaden.

Vid detta seminarium vill vi tydliggöra hur ett aktivt mångfalds- och inkluderingsarbete kan säkerställa kompetensförsörjningen, skapa förändringsarbete och öka möjligheten till innovation och tillväxt!

Seminariet fokuserar på hur du och din organisation kan arbeta med mångfald och inkludering. Kom och ta del av goda exempel och lärdomar från andra företag och organisationer. Du ges också möjligheten att diskutera dina specifika frågeställningar med övriga deltagare.

Talare på plats i Stockholm

 • Marie Cham, Utvecklingsledare, Enheten för näringslivsutveckling, Länsstyrelsen Stockholm
  Under 2019 gav Länsstyrelsen ut den praktiska handboken ”Vit, svart eller brun – Handbok om aktiva åtgärder kopplat till hudfärg” som visar hur organisationer kan arbeta främjande för inkludering, med avseende på hudfärg, på arbetsplatsen. Boken är en del i projektet Vidga normen genom vilken Länsstyrelsen vill synliggöra och motverka arbetsmarknadens diskriminering av svenskar som inte är vita. Syftet är att främja en jämlik regional tillväxt i Stockholmsregionen.
 • Amir Nazari, Inclusion and Diversity Manager, AFRY (fd. ÅF Pöyry)
  I oktober 2019 delades priset Diversity Index Award ut. Av 17 nominerade i kategorin ”etnicitet” kom AFRY på silverplats för sitt arbete med att rekrytera nyanlända och utlandsfödda ingenjörer till företaget. Genom företagets aktiva mångfaldsarbete tar AFRY tillvara på individernas unika kompetenser och erfarenheter vilket har lett till starkare team och mer lönsamma projekt. Arbetet handlar om att öka mångfalden inom organisationen, hantering av arbetstillstånd för medarbetare från tredje land samt att arbeta med förändringsarbete inom inkludering och mångfald övergripande. Inom AFRY börjar nu också en spännande resa med kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte globalt.
 • Anna Hagvall, Hållbarhetschef, och Anna af Ugglas, Nationell rekryteringssamordnare, Samhall
  Samhall är ett av Sveriges största företag och verkar för att öka tillgängligheten till arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning och bidra till att deras arbetsförmåga tas tillvara. Samhalls affärsidé har bland annat gjort att de utsetts till Europas mest hållbara företag. Samhall har stor erfarenhet av mångfalds- och inkluderingsarbete och vet genom sina många företagssamarbeten hur man som organisation kan gå tillväga för att komma igång och vilka fördelar ett aktivt mångfalds- och inkluderingsarbete genererar för individen, företaget, affären och samhället i stort.
 • Monica Westerberg, Head of Talent Management, Skanska Sverige
  Monica var fram till oktober 2019 Diversity and Inclusion Manager i Skanska Sverige och har sedan 2015 lett arbetet mot en ökad mångfald och inkludering på företaget. Ett kvinnligt lärlingsprogram för yrkesmedarbetare, HBTQ-certifiering av HR-organisationen och ett ledarprogram för utlandsfödda är några av de initiativ som bidragit till att man nu börjar se tydliga resultat; fler kvinnor på ledande position, en ökad mångfald generellt och en ökad känsla av inkludering och att man kan vara sig själv.

Talare på plats i Göteborg

 • Sofia Klingberg, Inclusion and Diversity Manager, AFRY (fd. ÅF Pöyry)
  Se beskrivningen av AFRYs mångfaldsarbete ovan. Sofia har precis som Amir stor erfarenhet av att aktivt arbeta med mångfald och inkludering. Du som deltar i gruppdiskussionen på plats i Göteborg får chansen att höra mer om AFRYs mångfaldsarbete och ta del av Sofias erfarenheter på området.

Talare på plats i Malmö

 • Fadi Barakat, Näringslivskontoret, Malmö Stad
  Fadi är filantrop, samhällsentreprenör, näringslivsutvecklare och CSR/CSV-expert. På Chefsgalan 2018 var han finalist till utmärkelsen Årets Mångfaldschef. Som inledning till NMC:s gruppdiskussion på plats i Malmö (efter webbsändningen) kommer Fadi att ge tips och råd på hur du kan verka för en mer inkluderande arbetsmarknad med hållbar mångfald i fokus.

Nyhet – Nytt seminariekoncept!

I år introducerar NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv ett nytt koncept för att öka möljligheten till nätverkande och utbyte av erfarenheter deltagarna emellan.

Konceptet består av två delar där del 1 kommer att webbsändas från Stockholm och följas gemensamt i grupp från Göteborg och Malmö. Ni som är i Stockholm deltar på plats under webbsändningen. Del 2 består av gruppdiskussioner på plats på respektive ort i direkt anslutning till webbsändningen. Denna del webbsänds inte.

Du som inte har möjlighet att följa webbsändningen i grupp kan förstås följa webbsändningen av del 1 hemifrån eller från jobbet istället. Inspelningen från webbsändningen kommer att finnas tillgänglig på NMC Arkiv i efterhand.